پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

کریستن استوارت

داور کن به پوشیدن کفش پاشنه‌دار اعتراض کرد

داور کن به پوشیدن کفش پاشنه‌دار اعتراض کرد

کریستن استوارت داور جشنواره کن ۲۰۱۸ با درآوردن کفشش و پابرهنه راه رفتن روی فرش قرمز به قانون نپوشیدن کفش بی پاشنه اعتراض کرد. کریستن استوارت بازیگر که امسال از اعضای گروه داوری بخش اصلی جشنواره فیلم کن است، در اعتراض…