شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

چارتار

بشنوید: «باد می رقصد» ترانه ای زیبا با صدای آرمان گرشاسبی

بشنوید: «باد می رقصد» ترانه ای زیبا با صدای آرمان گرشاسبی

آنچه را میپرورانی،پشتِ پیشانی بگو بی نقاب از چهره های،بکرِ پنهانی بگو ای کاش تنهایی نبود این،در کنارم ماندنت جاده می رقصد به سازِ،بی محابا راندنت باد و طوفانی که هم تصمیم کوچت میوزند از تمام رد پاهاشان پشیمان میشوند…