اینستاگرام دنیا مدنی

تیپ اسپرت دنیا مدنی

تیپ اسپرت دنیا مدنی

دنیا مدنی با انشتار این عکس نوشت: او از غرق شدن می ترسید! برای همین ، هیچ وقت شنا نمی کرد… سوار قایق نمی شد… حمام نمی کرد… و به آبگیری پا نمی گذاشت! شب و روز در خانه می…