تماشاخانه/سیاست مداران

تماشا کنید: شعبده بازی سفیر جدید ژاپن در ایران با پرچم کشورمان

تماشا کنید: شعبده بازی سفیر جدید ژاپن در ایران با پرچم کشورمان

میتسوگو سایتو سفیر جدید ژاپن در ایران که رونوشت استوارنامه خود را در تاریخ 1397/07/23 تسلیم محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان کرد دست به اقدام جالبی زد. وی که با لباس سنتی ژاپنی ها در یک برنامه حضور یافته بود قبل از…